Depozyt bankowy


Jest to bardzo ogólne określenie przyjmowanych od banków wkładów oraz lokat od klientów. Usługa banku polega na przyjmowaniu do przechowania papierów wartościowych, numizmatów czy wartościowych dokumentów. Jest to definicja bardzo ogólna, depozyty można podzielić na dwa główne rodzaje. Depozyt na żądanie, zwany inaczej a’vista- depozyt można wypłacić za banku w każdej chwili, depozyty a’vista są raczej mało oprocentowane i średnio opłacalne, w porównaniu do depozytów terminowych. Lokaty bankowe terminowe to depozyty, które charakteryzuje to, że można je wycofać tylko wtedy kiedy upłynie umówiony wcześniej termin. Wypłata depozytu przed terminem jest równoznaczna z utratą zarobionych wcześniej odsetek. Jednak oprocentowanie tych depozytów jest o wiele wyższe niż depozytów a’vista.

Oprocentowanie depozytów.
 

Lokaty bankowe, a właściwie ich oprocentowanie wyraża się procentowo w ujęciu rocznym. Wyznaczono wzór na kapitalizację odsetek.
I=K*t/365*4/100
I-oznacza wysokość odsetek
K-oznacza nominał depozytu
t-dzienną długość depozytu
r-procentowe określenie depozytu w skali roku

Zabezpieczenie depozytów.

Aby zapewnić bezpieczeństwo wkładów banków w krajach objęte są systemem gwarantowania depozytów. Znaczy to, że nawet kiedy banki zbankrutują klienci mogą odzyskać swoje wkłady, w całości albo chociaż w części. Tworzy się w tym celu specjalne fundusze, które w razie potrzeby zajmują się wypłatami poszkodowanym rekompensaty. W Polsce wkłady bankowe są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, suma nieprzekraczająca 100 tys. Euro jest gwarantowana w 100%. Ważnym pojęciem w tej kwestii jest też depozyt międzybankowy- jest to transakcja finansowa, pożyczki między bankami, w których jeden bank udziela drugiemu bankowi pożyczki pieniężnej na określony okres czasu w zamian za dobre oprocentowanie. Warunki depozytu udzielane są przez banki w ustalonej wcześniej umowie.

Lokata dwuwalutowa, jako lokaty bankowe.
 

Jest to forma lokowania środków pieniężnych, która opiera się na pochodnych instrumentach finansowych, czyli opcjach walutowych. Jest połączeniem lokat z transakcją o charakterze terminowym, która dotyczy danej pary walut. Minimalna kwota lokaty wynosi 100 000 zł, albo równowartości tej sumy w innych walutach, jednak niektóre banki udostępniają lokaty już od 25 000 zł. Lokata przeważnie jest zakładana na okres dwóch tygodni do jednego roku, jednak charakterystyka okresu zależy od banku, w którym zawiera się umowę. Umowa zawarta w banku przed wzięciem kredytu zawiera kwotę lokaty, oprocentowanie i kurs wymiany walut między obydwoma walutami w jakich jest zawierana umowa. Do przewalutowania dochodzi, kiedy dochodzi do przekroczenia depozytu kursu walutowego. Wtedy wartość kapitału zwróconego będzie mniejsza od wartości rynkowej w dniu dokonania przewalutowania. Wysokość odsetek jest zależna od kursu walut. Im większe prawdopodobieństwo realizacji przewalutowania tym wyższe są odsetki. Jeżeli nie dojdzie do przekroczenia depozytu kapitał jest wypłacany w walucie założenia. Odsetki są wypłacane w walucie założonego depozytu co jest niezależne od kursu. Takie lokaty pozwalają uzyskać wyższe odsetki od lokat tradycyjnych, jest to związane z nieograniczonym ryzykiem walut to znaczy niemożliwością przewidywania kształtowania się kursu między walutami bazowymi a alternatywą w okresie trwania lokaty. Wnioskując można osiągnąć zysk i ponieść dość dużą stratę kiedy odsetki nie pokryją się z zainwestowanym kapitałem.

Komentarze zostały wyłączone.